Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte. Snažíme se omezovat učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Mezi formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity (společné akce dětí a rodičů, výlety,plavecký výcvik, návštěvy divadla apod.), které organizujeme v průběhu celého roku.

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, slouží náš školní vzdělávací program jako podklad pro třídní vzdělávací program, který se zpracovává na období jednoho roku a pedagogické pracovnice tudíž respektují témata s tím, že se společně  domlouvají, zda téma prodloužit nebo v případě potřeby změnit z důvodů nečekané situace.

Výchova probíhá dle ročních období - jaro, léto, podzim, zima, ze kterých pak vyplývají podtémata na různě dlouhé pracovní bloky zaměřené obsahově do pěti oblastí, které podporují přirozený vývoj dítěte a jsou základem Rámcově vzdělávacího programu :
- Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

 Z výše uvedeného vyplývá, že škola žije v daném období jedním podtématem.

Integrované bloky jsou vytvářeny tak, aby "zasahovaly"  více vzdělávacích oblastí. Snažíme se, aby každý blok přispíval k rozvoji dítěte v různých oblastech (biologická, psychologická, sociální, interpersonální, sociálně kulturní, enviromentální).
 -   Integrované bloky jsou další součástí Školního vzdělávacího programu.